UJS Medzinárodná Vedecká Konferencia 2013

Posted on by on 27 mája, 2014 | 0 Comments »

Pozvánka

Vážené kolegyne a kolegovia,

oznamujeme Vám, že Univerzita J. Selyeho v Komárne pod záštitou doc. RNDr. János Tóth, PhD. rektora univerzity organizuje

Medzinárodnú vedeckú konferenciu

Univerzity J. Selyeho v Komárne – 2013

„Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní“

ktorá sa bude konať v dňoch
17.–18. septembra 2013
v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Tohtoročná konferencia je určená predovšetkým pre odborníkov zaoberajúcim sa vednými oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogické vedy, ekonomické vedy a riadenie podniku, ale vítaní sú aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia umožní uskutočniť výmenu názorov a skúseností, získať nové nápady pre vedeckú prácu, nadviazať kontakty a poskytne aj možnosť uverejnenia príspevkov.
Konferencia sa uskutoční v dňoch 17.–18. septembra 2013. Rokovanie bude prebiehať v sekciách.
Jednotlivé príspevky budú publikované v zborníku konferencie, prípadne v iných publikáciách. Pre každého aktívneho účastníka konferencie zabezpečíme zborník konferencie.

Plánované sekcie a kontakty:
– Cirkev a médiá
Mgr. Attila Lévai, PhD. / levaia@ujs.sk /

– Reformy a alternatívy v didaktike
Prof. Dr. Béla Pukánszky, DrSc., PaedDr. Kinga Horváth, PhD. / horvathk@ujs.sk /

– Nové perspektívy v jazykovej a v literárnej vede
PaedDr. Tamás Török, PhD., PhD., PaedDr. József Keserű, PhD. / keseruj@ujs.sk /

– Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní
RNDr. Zuzana Árki, PhD. / arkiz@ujs.sk /

– Ekonomika a spoločnosť – nové trendy a výzvy
Ing. Katarína Véghová, PhD., Ing. Zoltán Šeben, PhD. / sebenz@ujs.sk /

Prezentáciu príspevkov odporúčame pripraviť v MS PowerPoint, pričom čas na prezentáciu plenárnych prednášok bude 20-30 min., a čas na prednášky v sekciách bude ohraničený na 15 min. + 5 min. na diskusiu (ak organizačný výbor neurčí inak) pre danú sekciu.

S pozdravom
Usporiadatelia
V Komárne 18. 4. 2013

Výbory

Predseda:
Doc. RNDr. János  Tóth, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Členovia:
Prof. PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

RNDr. József Bukor, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Mgr. Attila Lévai, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Prof. Dr. Béla Pukánszky, DrSc.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Prof. Dr. András Németh, DrSc.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Prof. Dr. József Poór, CSc.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Doc. PhDr. János Molnár, mim. prof.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

PaedDr. György Juhász, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Organizačný výbor:

PaedDr. György Juhász, PhD.

PaedDr. Kinga Horváth, PhD.

Ing. Renáta Machová, PhD.

Mgr. Katarína Pólya, PhD.

Ing. Zoltán Šeben, PhD.

Adrienn Hernády

Program

17. september 2013
08.30 – 09.30Registrácia účastníkov
09.30 – 10.00
Príhovor rektora UJS
10.00 – 11.30Plenárna sekcia
Prof. Dr. Zsuzsanna Vajda, CSc.:Občania na sieti v školách – Multimediálna spoločnosť a vzdelávanie
ThDr. Alfréd Somogyi, PhD.:Cirkev a média
11.30 – 13.00Obed
13.00 – 17.45Rokovanie v sekciách
18:00 – 20:00Večera
18. september 201308:30 – 09:00Registrácia účastníkov
09:00 – 12:00Rokovanie v sekciách
12:00 – 13:30Obed
14:00 – 15:00Návšteva pevnosti

Program sekcií

Ekonomika a spoločnosť – nové trendy a výzvy
Reformy a alternatívy v didaktike
Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní
Nové perspektívy v jazykovej a v literárnej vede
Cirkev a médiá

UJS Medzinárodná Vedecká Konferencia 2012 »

No Comments