XI. Medzinárodná vedecká konferencia
Univerzity J. Selyeho – 2019

ktorá sa bude konať v dňoch
10.–11. septembra 2019
v Konferenčnom centre UJS (Hradná 2, 945 01 Komárno