Medzinárodná vedecká konferencia
Univerzity J. Selyeho – 2017

„Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia“

ktorá sa bude konať v dňoch
12.–13. septembra 2017
v Konferenčnom centre UJS (Hradná 2, 945 01 Komárno