XIII. Medzinárodná vedecká konferencia
Univerzity J. Selyeho – 2021

ktorá sa bude konať v dňoch
8.–9. septembra 2021
v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

Univerzitná konferencia sa realizuje formou virtuálnej online konferencie.