XII. Medzinárodná vedecká konferencia
Univerzity J. Selyeho – 2020

ktorá sa bude konať v dňoch
10.–11. septembra 2020
v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno