Pozvánka

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,
oznamujeme Vám, že Univerzita J. Selyeho pod záštitou Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. rektora univerzity organizuje

Medzinárodnú vedeckú konferenciu
Univerzity J. Selyeho – 2024,

ktorá sa bude konať v dňoch
11.–12. septembra 2024
v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Tohtoročná konferencia je určená predovšetkým pre odborníkov zaoberajúcich sa vednými oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogické vedy, matematické, informatické a prírodné vedy, ekonomické vedy a riadenie podniku, ale vítaní sú aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia dáva priestor na výmenu názorov a skúseností, na získanie nových nápadov pre vedeckú prácu, nadviazať kontakty a poskytne aj možnosť uverejnenia príspevkov.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 11.–12. septembra 2024. Rokovanie bude prebiehať v sekciách.

Jednotlivé príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Všetky prijaté publikácie budú voľne dostupné na internete.

Plánované sekcie a kontakty:

Sekcia matematiky
Doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD.,  filipf@ujs.sk

– Sekcia informatiky
RNDr. Štefan Gubo, PhD., gubos@ujs.sk

Konkurencieschopnosť v 21. storočí – trendy a tendencie
 PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD., korcsmarose@ujs.sk

– Jazyky literatúry, politiky a kultúry
Szabolcs Simon, PhD., simons@ujs.sk – PaedDr. Patrik Baka, PhD., bakap@ujs.sk

– Intercultural communication at the crossroads of linguistics, translation, and language teaching 3
Dr. habil. Rita Brdar-Szabó, PhD. – Dr. habil. Anna Tóthné Litovkina, PhD., litovkinaa@ujs.sk

– Zdravotná výchova, podpora zdravia a hygiena
Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy,PhD., nagym@ujs.sk – Ing. Iveta Szencziová,PhD., szencziovai@ujs.sk

Perspektívy výchovy a rozvoja detí raného veku
prof. Dr. Krisztián Józsa, PhD., jozsak@ujs.sk – PaedDr. Diana Borbélyová, PhD., borbelyovad@ujs.sk

– Umenie a kultúra – vo svetle vzdelávania, príprava pedagógov, rozvíjania osobnosti a talentu, inkluzívneho vzdelávania
Doc. dr. univ. Agáta Csehiová, PhD. csehiovaa@ujs.sk – Mgr. Yvette Orsovics, PhD.  orsovicsy@ujs.sk

– Ženy vo vzdelávaní a v oblasti umenia
Ambrusné prof. Dr. Kéri Katalin, DSc., kerik@ujs.sk  – Katalin Kanczné Nagy, PhD. kancznenagyk@ujs.sk

– Minulosť, súčasnosť a budúcnosť pregraduálnej prípravy učiteľov
Prof. Dr. Béla Pukánszky, DSc., pukanszkyb@ujs.sk – PaedDr. Kiss Beáta, kissb@ujs.sk

– Aktuálne výzvy výučby cudzích jazykov v krajinách V4
Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros, meszarosa@ujs.sk

– História ako veda a dejepis ako vyučujúci predmet III.
Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. vajdab@ujs.sk

– Hodnotovo orientované formy rozvoja participácie študentov, klíma a well being v školskom prostredí
PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD., kosars@ujs.sk – Mgr. Tibor Zsigmond, PhD., zsigmondt@ujs.sk

Teologická sekcia
PaedDr. Attila Petheő, PhD., petheoa@ujs.sk

Prezentáciu príspevkov odporúčame pripraviť v MS PowerPoint, pričom čas na prezentáciu plenárnych prednášok bude 20-30 min., a čas na prednášky v sekciách bude ohraničený na 15 min. + 5 min. na diskusiu (ak organizačný výbor neurčí inak) pre danú sekciu.

S pozdravom

Usporiadatelia
V Komárne 15.04.2024

 

Prejsť na začiatok