X. Medzinárodná vedecká konferencia
Univerzity J. Selyeho – 2018

ktorá sa bude konať v dňoch
11.–12. septembra 2018
v Konferenčnom centre UJS (Hradná 2, 945 01 Komárno