UJS Medzinárodná Vedecká Konferencia 2012

Posted on by on 27 mája, 2014 | 0 Comments »

Pozvánka

Vážené kolegyne a kolegovia,

oznamujeme Vám, že Univerzita J. Selyeho v Komárne pod záštitou doc. RNDr. Jánosa Tótha, PhD.  rektora univerzity organizuje

Medzinárodnú vedeckú konferenciu
Univerzity J. Selyeho v Komárne – 2012
„Vzdelávanie – identita – zdravie“,

ktorá sa bude konať v dňoch
13.–14. septembra 2012
v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Naším spoluorganizátorom je Maďarská Zdravotnícka Spoločnosť, preto tohtoročná konferencia je určená predovšetkým pre odborníkov zaoberajúcim sa vednými oblasťami: zdravotná výchova, prírodné vedy, humanitné vedy, spoločenské vedy a pedagogické vedy,  ale vítaní sú aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia umožní uskutočniť výmenu názorov a skúseností, získať nové nápady pre vedeckú prácu, nadviazať kontakty a poskytne aj možnosť uverejnenia príspevkov.
Konferencia sa uskutoční v dňoch 13.–14. 9. 2012. Rokovanie bude prebiehať v sekciách.
Jednotlivé príspevky budú publikované v zborníku konferencie, prípadne v iných publikáciách. Pre každého aktívneho účastníka konferencie zabezpečíte zborník konferencie.

Plánované sekcie:
– Vzdelávanie
– Identita
– Zdravie a výchova

Prezentáciu príspevkov odporúčame pripraviť v PowerPointe, pričom čas na prezentáciu plenárnych prednášok bude 20-30 min., a čas na prednášky v sekciách bude ohraničený na 15 min. + 5 min. na diskusiu – ak organizačný výbor neurčí inak pre danú sekciu.

S pozdravom

V Komárne 18. 3. 2012

Výbory

Programový výbor:
Predseda:
doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika
Členovia:
Prof. PhDr. Margit Erdélyi, CSc.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika
Prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika
Prof. Dr. Miklós Kellermayer
Maďarská zdravotnícka spoločnosť, Budapest, Maďarská republika
Doc. Dr. Mária Magdolna Németh, CSc.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika
Doc. PhDr. János Molnár
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika
Dr. Emil Hargittay, CSc.
Katolícka univerzita P. Pázmánya, Maďarská republika
PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika
Organizačný výbor:
Doc. Dr. Mária Magdolna Németh, CSc.
PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
Mgr. Szabolcs Simon, PhD.
Mgr. Attila Lévai, PhD,
Adrienn Hernády

Program

13.9.2012
08:30-09:30 Registrácia účastníkov konferencie
09:30-10:00 Príhovor rektora UJS
10:00-11:30 Plenárne zasadnutie
Prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.: Identita gréckokatolíkov na Slovensku
Prof.Dr. Miklós Kellermayer:  Viera a veda
Dr. István Szíjártó, CSc.: Materinský jazyk-záruka zachovania národnej identity
11:30-13:30 Obed
13:30-14:45 Rokovanie v sekciách
14:45-15:00 Prestávka, občerstvenie
15:00-16:15 Rokovanie v sekciách
16:15-16:20 Večera
16:20-17:30 Rokovanie v sekciách
18:00 Večera
14.9.2012
09:00-10:15 Rokovanie v sekciách
10:15-10:30 Prestávka,občerstvenie
10:30-11:00 Rokovanie v sekciách
11:00-11:10 Prestávka
11:10-12:20 Rokovanie v sekciách
12:20-13:20 Obed
14:00-15:30 Rokovanie za okrúhlym stolom
15:30-15:50 Záver

Program sekcií

Stiahnutie dokumentu

« UJS Medzinárodná Vedecká Konferencia 2013
UJS Medzinárodná Vedecká Konferencia 2011 »

No Comments