Prihláška


Registrácia

Konferencia sa uskutoční v dňoch 12.-13. 9. 2022 v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno
Prihláškypríspevky žiadame poslať najneskôr do 20. 8. 2022 v elektronickej podobe na e-mailovú adresu usporiadateľov.

Konferenčný poplatok prosíme uhradiť do 20. 8. 2022 na účet:
SWIFT: SPSRSKBA,  IBAN: SK34 8180 0000 0070 0031 5354,
VS: dátum konferencie; v správe pre adresáta prosíme uviesť vaše priezvisko a meno.

Príjemca: Univerzita J. Selyeho
Banka:     Štátna pokladnica
Adresa:    Radlinského 32, P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava 15


  Meno a priezvisko, tituly:*
  Adresa pracoviska:*
  Telefón:*
  E-mail:*
  Funkcia:*
  Som zamestnancom alebo PhD študentom UJS
  Som PhD študent na inej univerzite, o stravovanie nemám záujem
  Na konferencii *
  Názov príspevku:
  Prednášku/publikáciu navrhujem zaradiť do nasledovnej sekcie:Budem poslucháčom nasledovnej sekcie:
  Plánované sekcie:*
  Sekcia matematiky a informatikyKonkurencieschopnosť v 21. storočí – trendy a tendencieInterkultúrne spoločenské, literárne a jazykové kontaktySekcia histórie detstvaMetóda prevrátenej triedy vo výchovno-vzdelávacom proceseInterkultúrna komunikácia na pomedzí lingvistiky, prekladu a výučby jazykovPodpora rozvíjania osobnosti dieťaťaDejiny pedagogiky v digitálnom vekuHistória ako veda a dejepis ako školský predmet I.Teologická sekcia
  Stručná anotácia prednášky/publikácie:
  K prezentácii budem potrebovať: spätný projektordataprojektor
  Prosíme označiť, ktorý deň si prajete využiť stravovanie: 12.9.2022 - obed12.9.2022 - večera13.9.2022 - obed
  O vystavenie faktúry prosíme vopred požiadať na elektronickej Prihláške ako aj na e-mailovej adrese konferencia@ujs.sk ešte pred uskutočnením prevodu!
  Fyzická / Právnicka osoba:
  IČO, DIČ, IČ DPH:
  Meno odberateľa:
  Adresa odberateľa (Ulica, číslo, Mesto, PSČ, Štát):
  Súhlasím so spracovaním a zaradením osobných údajov do databázy na účely konferencie.
  Zaväzujem sa, že do 20.8.2022 uhradím konferenčný poplatok v sume € z účtu:

  * Musíte vyplniť všetky povinné položky (označené hviezdičkou)

  Prejsť na začiatok