Prihláška


Registrácia

Konferencia sa uskutoční v dňoch 11.-12. 9. 2018 v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno
Prihláškypríspevky žiadame poslať najneskôr do 30. 6. 2018 v elektronickej podobe na e-mailovú adresu usporiadateľov.

Konferenčný poplatok prosíme uhradiť do 30. 6. 2018 na účet:
SWIFT: SPSRSKBA,  IBAN: SK34 8180 0000 0070 0031 5354,
VS: dátum konferencie; v správe pre adresáta prosíme uviesť vaše priezvisko a meno.

Príjemca: Univerzita J. Selyeho
Banka:     Štátna pokladnica
Adresa:    Radlinského 32, P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava 15


Meno a priezvisko, tituly:*
Adresa pracoviska:*
Telefón:*
E-mail:*
Funkcia:*
Som zamestnancom alebo PhD študentom UJS
Som PhD študent na inej univerzite, o stravovanie nemám záujem
Na konferencii *
Názov príspevku:
Prednášku/publikáciu navrhujem zaradiť do nasledovnej sekcie:Budem poslucháčom nasledovnej sekcie:
Plánované sekcie:*
Webové aplikácie vo vzdelávaníEkonomická sekciaNárodná identita budúcich učiteľov národnostných škôl na SlovenskuPredmetová pedagogikaViacjazyčnosť a komplexná identita cez optiku literatúry, jazyka a kultúryAktuálne otázky hungaristiky a slovakistikyTeologická sekcia
Stručná anotácia prednášky/publikácie:
K prezentácii budem potrebovať: spätný projektordataprojektor
Prosíme označiť, ktorý deň si prajete využiť stravovanie: 11.9.2018 - obed11.9.2018 - večera12.9.2018 - obed
O vystavenie faktúry prosíme vopred požiadať na elektronickej Prihláške ako aj na e-mailovej adrese konferencia@ujs.sk ešte pred uskutočnením prevodu!
Fyzická / Právnicka osoba:
IČO, DIČ, IČ DPH:
Meno odberateľa:
Adresa odberateľa (Ulica, číslo, Mesto, PSČ, Štát):
Súhlasím so spracovaním a zaradením osobných údajov do databázy na účely konferencie.
Zaväzujem sa, že do 30.6.2018 uhradím konferenčný poplatok v sume € z účtu:

* Musíte vyplniť všetky povinné položky (označené hviezdičkou)