Prihláška


Registrácia

Konferencia sa uskutoční v dňoch 13.-14. 9. 2023 v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno
Prihláškypríspevky žiadame poslať najneskôr do 20. 8. 2023 v elektronickej podobe na e-mailovú adresu usporiadateľov.

Konferenčný poplatok prosíme uhradiť do 20. 8. 2023 na účet:
SWIFT: SPSRSKBA,  IBAN: SK34 8180 0000 0070 0031 5354,
VS: dátum konferencie; v správe pre adresáta prosíme uviesť vaše priezvisko a meno.

Príjemca: Univerzita J. Selyeho
Banka:     Štátna pokladnica
Adresa:    Radlinského 32, P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava 15


 

Prejsť na začiatok