UJS Medzinárodná Vedecká Konferencia 2011

Posted on by on 27 mája, 2014 | 0 Comments »

Pozvánka

Vážené kolegyne a kolegovia,

oznamujeme Vám, že Univerzita J. Selyeho v Komárne pod záštitou doc. RNDr. Jánosa Tótha, PhD., rektora univerzity organizuje:

III. medzinárodnú vedeckú konferenciu

Univerzity J. Selyeho v Komárne

„Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti“

ktorá sa bude konať v dňoch 5.–6. septembra 2011

v Konferenčnom Centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Konferencia je určená najmä pre odborníkov zaoberajúcich sa vednými oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogika, ekonómia a manažment ale vítaní sú aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia umožní uskutočniť výmenu názorov a skúseností, získať nové nápady pre vedeckú prácu, nadviazať kontakty a poskytne aj možnosť uverejnenia príspevkov.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 5.-6. 9. 2011. Rokovanie bude prebiehať v sekciách. Jednotlivé príspevky budú publikované v zborníku konferencie a vo vedeckých monografiách. Zborník konferencie s príspevkami v elektronickej forme zabezpečíme pre každého aktívneho účastníka konferencie.

Plánované sekcie:
Jazykovedná a literárnovedná sekcia
Pedagogická sekcia
Teologická sekcia
Sekcia ekonomických vied
Manažment podniku

Prezentáciu príspevkov odporúčame pripraviť v PowerPointe, pričom čas na prezentáciu plenárnych prednášok bude 20–30 min., a čas na prednášky v sekciách bude ohraničený na 15 min. + 5 min. na diskusiu – ak organizačný výbor neurčí inak pre danú sekciu.

S pozdravom,
Organizátori
V Komárne, 3.5.2011

Výbory

Programový výbor:

Predseda:
Doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Členovia:
Prof. ThDr. Juraj Bándy
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Prof. Ing. Imrich Okenka, CSc.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Prof. Dr. József Poór, CSc.
Vysoká škola moderných obchodných vied, Tatabánya, Maďarská republika

Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Doc. Dr. Andrea Bencsik, CSc.
Univerzita I. Széchenyiho, Győr, Maďarská republika

Dr. habil Edit Bodonyi
Univerzita G. Károliho, Budapešť, Maďarská republika

Doc. PhDr. István Kozmács, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra, Slovenská republika

Doc. PhDr. János Molnár
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Doc. László Szarka, CSc.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

RNDr. Peter Csiba, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Organizačný výbor:
Mgr. Szabolcs Simon, PhD.
Doc. RNDr. Edita Partová, CSc
Mgr. Attila Lévai, PhD.
Ing. Renata Machová, PhD.
Ing. Norbert Gyurián, PhD.
Bc. Adrianna Kinczer
Bc. Krisztina Vida
Judit Bölcskei
Mgr. Gabriella Farkas
Mgr. Tímea Greschner
Andrea Velschitz
PrhDr. Imrich Antalík
Mária Bartal

Program

2011.09.05

08:30 – 10:30 Registrácia účastníkov konferencie
10:30 – 11:00 Príhovor rektora UJS
11:00 – 13:00 Plenárne zasadnutie
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.: Vedomostná spoločnosť a sociálne výzvy 21. storočia

Prof. Dr. András Németh, DrSc.: Pedagógusképzés Európában – történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek, aktuális reformok

Prof. ThDr. István Karasszon, PhD.: Vallásreformok az ókori Keleten

13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:30 Rokovanie v sekciách
15:30 – 16:00 Prestávka, občerstvenie
16:00 – 17:30 Rokovanie v sekciách
18.00 – Večera a neformálne stretnutie

2011.09.06

09:00 – 09:30 Registrácia účastníkov konferencie
09:30 – 11:00 Rokovanie v sekciách
11:00 – 11:30 Prestávka, občerstvenie
11:30 – 13:00 Rokovanie v sekciách
13:00 – 14:00 Obed
14:30 – 16:00 Ukončenie
16:00 – 16:30 Kultúrny program

Szekciók programja

Jazykovedná a literárnovedná sekcia
Pedagogická sekcia
Teologická sekcia
Sekcia ekonomických vied
Manažment podniku

« UJS Medzinárodná Vedecká Konferencia 2012
UJS Medzinárodná Vedecká Konferencia 2014 »

No Comments