Výbory

Programový výbor:

Predseda:
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Členovia:
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Dr. habil. Csaba Cservák, PhD.
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest

Prof. Dr. Krisztián Józsa, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Dr. habil. Viktor Kókai Nagy
Debrecen Reformed Theological University, Debrecen, Maďarsko

Prof. Dr. Vilmos József Kolumbán
Protestant Theological Institute of Cluj Napoca, Cluj Napoca, Rumunsko

Prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Prof. Dr. József Poór, DrSc.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Prof. Dr. Péter Tóth, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Prof. RNDr. János Tóth, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Dr.habil. PedDr. Melinda Nagy, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Doc. RNDr. József Bukor, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovenská republika

Organizačný výbor:
Doc. RNDr. József Bukor, PhD.
Doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.
Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD.
PaedDr. Diana Borbélyová, PhD.
Gyöngyi Gál, PhD.
PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD.
Mgr. Yvette Orsovics, PhD.
Szabolcs Simon, PhD.
Katalin Kanczné Nagy, PhD.
Mgr. Adrienn Hernády

Prejsť na začiatok