Pozvánka

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,
oznamujeme Vám, že Univerzita J. Selyeho pod záštitou Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. rektora univerzity organizuje

Medzinárodnú vedeckú konferenciu
Univerzity J. Selyeho – 2023,

ktorá sa bude konať v dňoch
13.–14. septembra 2023
v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Tohtoročná konferencia je určená predovšetkým pre odborníkov zaoberajúcich sa vednými oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogické vedy, ekonomické vedy a riadenie podniku, ale vítaní sú aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia dáva priestor na výmenu názorov a skúseností, na získanie nových nápadov pre vedeckú prácu, nadviazať kontakty a poskytne aj možnosť uverejnenia príspevkov.
Konferencia sa uskutoční v dňoch 13.–14. septembra 2023. Rokovanie bude prebiehať v sekciách.
Jednotlivé príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Všetky prijaté publikácie budú voľne dostupné na internete.

Plánované sekcie a kontakty:

Sekcia matematiky a informatiky
Doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD.,  filipf@ujs.sk

Konkurencieschopnosť a krízový manažment v 21. storočí – trendy a tendencie
 PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD., korcsmarose@ujs.sk

Pracovný trh a zamestnanosť
prof. Dr. József Poór, DSc., poorj@ujs.sk

– Jazyk, literatúra, kultúra, vzdelávanie: perspektívy 21. storočia
Szabolcs Simon, PhD., simons@ujs.sk

Podpora rozvíjania osobnosti dieťaťa
prof. Dr. Krisztián Józsa, DSc. – PaedDr. Diana Borbélyová, PhD., borbelyovad@ujs.sk

– Súčasné didaktické výzvy modernej pedagogiky
Mgr. Yvette Orsovics, PhD.  orsovicsy@ujs.sk  – PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD. nagyovaa@ujs.sk

– Intercultural communication at the crossroads of linguistics, translation, and language teaching 
Dr. habil. Rita Brdar-Szabó, PhD., Dr. habil. Anna Tóthné Litovkina, PhD., litovkinaa@ujs.sk 

– Učitelia v 21. storočí – profesionálne výzvy, kariéra
Dr. habil. László Varga, PhD., Katalin Kanczné Nagy, PhD. kancznenagyk@ujs.sk

– Minulosť, súčasnosť a budúcnosť pregraduálnej prípravy učiteľov
Prof. Dr. Béla Pukánszky, DSc., pukanszkyb@ujs.sk – Prof. Péter Tóth, PhD. tothp@ujs.sk

– História ako veda a dejepis ako vyučujúci predmet II.
Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. vajdab@ujs.sk – Prof. Péter Tóth, PhD. tothp@ujs.sk

Teologická sekcia
Doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD., somogyia@ujs.sk

Prezentáciu príspevkov odporúčame pripraviť v MS PowerPoint, pričom čas na prezentáciu plenárnych prednášok bude 20-30 min., a čas na prednášky v sekciách bude ohraničený na 15 min. + 5 min. na diskusiu (ak organizačný výbor neurčí inak) pre danú sekciu.

S pozdravom

Usporiadatelia

V Komárne 20.02.2023

Prejsť na začiatok