Pozvánka

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,
oznamujeme Vám, že Univerzita J. Selyeho pod záštitou Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. rektora univerzity organizuje

Medzinárodnú vedeckú konferenciu
Univerzity J. Selyeho – 2022,

ktorá sa bude konať v dňoch
12.–13. septembra 2022
v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Tohtoročná konferencia je určená predovšetkým pre odborníkov zaoberajúcich sa vednými oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogické vedy, ekonomické vedy a riadenie podniku, ale vítaní sú aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia dáva priestor na výmenu názorov a skúseností, na získanie nových nápadov pre vedeckú prácu, nadviazať kontakty a poskytne aj možnosť uverejnenia príspevkov.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 12.–13. septembra 2022. Rokovanie bude prebiehať v sekciách.

Jednotlivé príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Všetky prijaté publikácie budú voľne dostupné na internete.

Plánované sekcie a kontakty:

Sekcia matematiky a informatiky
Doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD.,  filipf@ujs.sk

Konkurencieschopnosť v 21. storočí – trendy a tendencie
 PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD., korcsmarose@ujs.sk

– Interkultúrne spoločenské, literárne a jazykové kontakty
Szabolcs Simon, PhD., simons@ujs.sk

– Sekcia histórie detstva
Prof. Dr. Béla Pukánszky, DSc., pukanszkyb@ujs.sk

– Metóda prevrátenej triedy vo výchovno-vzdelávacom procese
Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD., tothbakosa@ujs.sk , Mgr. Tímea Mészáros, meszarost@ujs.sk

– Intercultural communication at the crossroads of linguistics, translation, and language teaching / Interkultúrna komunikácia na pomedzí lingvistiky, prekladu a výučby jazykov
Dr. habil. Rita Brdar-Szabó, PhD., Dr. habil. Anna Tóthné Litovkina, PhD., litovkinaa@ujs.sk

– Podpora rozvíjania osobnosti dieťaťa
prof. Dr. Krisztián Józsa, PhD., PaedDr. Diana Borbélyová, PhD., borbelyovad@ujs.sk

Dejiny pedagogiky v digitálnom veku
Prof. Dr. Katalin Kéri, Katalin Kanczné Nagy, PhD., kancznenagyk@ujs.sk

História ako veda a dejepis ako školský predmet I.
Prof. Dr. Péter Tóth , PhD., Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD., vajdab@ujs.sk

Teologická sekcia
Mgr. Pólya Katalin, PhD., polyak@ujs.sk

Prezentáciu príspevkov odporúčame pripraviť v MS PowerPoint, pričom čas na prezentáciu plenárnych prednášok bude 20-30 min., a čas na prednášky v sekciách bude ohraničený na 15 min. + 5 min. na diskusiu (ak organizačný výbor neurčí inak) pre danú sekciu.

 

S pozdravom
Usporiadatelia
V Komárne 31.03.2022

 

Prejsť na začiatok