Pozvánka

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,
oznamujeme Vám, že Univerzita J. Selyeho pod záštitou Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. rektora univerzity organizuje

XIII. Medzinárodnú vedeckú konferenciu
Univerzity J. Selyeho – 2021,

ktorá sa bude konať v dňoch
8.–9. septembra 2021
v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

Univerzitná konferencia sa realizuje formou virtuálnej online konferencie.

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Tohtoročná konferencia je určená predovšetkým pre odborníkov zaoberajúcich sa vednými oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogické vedy, ekonomické vedy a riadenie podniku, ale vítaní sú aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia dáva priestor na výmenu názorov a skúseností, na získanie nových nápadov pre vedeckú prácu, nadviazať kontakty a poskytne aj možnosť uverejnenia príspevkov.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 8.–9. septembra 2021. Rokovanie bude prebiehať v sekciách.

Jednotlivé príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Všetky prijaté publikácie budú voľne dostupné na internete.

Plánované sekcie a kontakty:

Sekcia matematiky a informatiky
RNDr. Štefan Gubo, PhD., gubos@ujs.sk

Sekcia ekonómie a manažmentu
 PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD., korcsmarose@ujs.sk

– Jazyková a literárna dimenzia národnostnej kulturálnej identity v strednej Európe
Szabolcs Simon, PhD., simons@ujs.sk

– Pozitívna edukácia-Pozitívna psychológia-Umenie, a ich styčné body vo vzdelávaní
Doc. dr. univ. Agáta Csehiová, PhD. csehiovaa@ujs.sk, Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD., tothbakosa@ujs.sk

– Pedagogické hodnotenie
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., szokoli@ujs.sk

Inkluzívna škola

Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD., nagym@ujs.sk

Dobrovoľníctvo

PaedDr. Terézia Strédl, PhD., stredlt@ujs.sk

Výsledky, metódy a možnosti digitálneho/on-line vzdelávania

Prof. Dr. Katalin Kéri, kerik@ujs.sk, PaedDr. Diana Borbélyová, PhD., borbelyovad@ujs.sk

Teologická sekcia

ThDr. Alfréd Somogyi, PhD., somogyia@ujs.sk

 

Prezentáciu príspevkov odporúčame pripraviť v MS PowerPoint, pričom čas na prezentáciu plenárnych prednášok bude 20-30 min., a čas na prednášky v sekciách bude ohraničený na 15 min. + 5 min. na diskusiu (ak organizačný výbor neurčí inak) pre danú sekciu.

S pozdravom

Usporiadatelia

V Komárne 29.01.2021