Pozvánka

Vážené kolegyne a kolegovia,
oznamujeme Vám, že Univerzita J. Selyeho pod záštitou Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. rektora univerzity organizuje

Medzinárodnú vedeckú konferenciu
Univerzity J. Selyeho – 2019,

ktorá sa bude konať v dňoch
10.–11. septembra 2019
v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Tohtoročná konferencia je určená predovšetkým pre odborníkov zaoberajúcich sa vednými oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogické vedy, ekonomické vedy a riadenie podniku, ale vítaní sú aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia dáva priestor na výmenu názorov a skúseností, na získanie nových nápadov pre vedeckú prácu, nadviazať kontakty a poskytne aj možnosť uverejnenia príspevkov.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 10.–11. septembra 2019. Rokovanie bude prebiehať v sekciách.

Jednotlivé príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Všetky prijaté publikácie budú voľne dostupné na internete.

Plánované sekcie a kontakty:

– Predčasné zanechanie štúdia na vysokých školách
prof. Dr. Péter Tóth, PhD. tothp@ujs.sk, dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. , nagym@ujs.sk

– Alternatívne a reformné pedagogické smery vo verejnom školstve
prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc. pukanszkib@ujs.sk, doc. dr. univ. Ágota Csehi, PhD., csehiovaa@ujs.sk, Mgr. Anita Tóth-Bakos , PhD., tothbakosa@ujs.sk

– Pedagogická diagnostika a merania
prof. Dr. Krisztián Józsa, PhD. jozsak@ujs.sk, dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., szokoli@ujs.sk

– Jazyk – Kultúra – Interpersonálne vzťahy
Szabolcs Simon, PhD., simons@ujs.sk

– Investície na kapitálovom trhu
Prof. Dr. Mihály Ormos, PhD., ormosm@ujs.sk

–  Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika
Prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc. kmett@ujs.sk, RNDr. Štefan Gubo, PhD., gubos@ujs.sk

– Daňové a odvodové systémy
Ing. Norbert Gyurián, PhD.,  gyurian.norbert@ujs.sk

– Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov
Prof. Dr. József Poór, DSc., poorj@ujs.sk

– Desať rokov eura na Slovensku
Ing. Zoltán Šeben, PhD., sebenz@ujs.sk

– Teologická sekcia
Mgr. Attila Lévai, PhD., levaia@ujs.sk

Prezentáciu príspevkov odporúčame pripraviť v MS PowerPoint, pričom čas na prezentáciu plenárnych prednášok bude 20-30 min., a čas na prednášky v sekciách bude ohraničený na 15 min. + 5 min. na diskusiu (ak organizačný výbor neurčí inak) pre danú sekciu.

S pozdravom

Usporiadatelia

V Komárne 28.01.2019


 

– Investície na kapitálovom trhu,
– Daňové a odvodové systémy,
– Pracovný trh a manažment ľudských zdrojov,
– Desať rokov eura na Slovensku
– Systémy na podporu rozhodovania, matematika a informatika