Pozvánka

Vážené kolegyne a kolegovia,
oznamujeme Vám, že Univerzita J. Selyeho pod záštitou Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. rektora univerzity organizuje

Medzinárodnú vedeckú konferenciu

Univerzity J. Selyeho – 2017

„Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia“,

ktorá sa bude konať v dňoch
12.–13. septembra 2017
v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Tohtoročná konferencia je určená predovšetkým pre odborníkov zaoberajúcich sa vednými oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogické vedy, ekonomické vedy a riadenie podniku, ale vítaní sú aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia dáva priestor na výmenu názorov a skúseností, na získanie nových nápadov pre vedeckú prácu, nadviazať kontakty a poskytne aj možnosť uverejnenia príspevkov.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 12.–13. septembra 2017. Rokovanie bude prebiehať v sekciách.

Jednotlivé príspevky budú publikované v zborníku konferencie, prípadne v iných publikáciách. Pre každého aktívneho účastníka konferencie zabezpečíme zborník konferencie.

Plánované sekcie a kontakty:

–  Moderné informačno-komunikačné technológie a ich úloha vo vede a vo vzdelávaní

RNDr. Štefan GUBO, PhD., gubos@ujs.sk

– Spoločenské a ekonomické trendy, vzájomné vzťahy (väzby) v 21. storočí

PhDr. Enikő KORCSMÁROS, PhD., korcsmarose@ujs.sk

 Vyučovanie cudzích jazykov v 21. storočí – tradícia a inovácia

Dr. habil. Erzsébet DRAHOTA-SZABÓ, PhD., drahotaszaboe@ujs.sk

–  Úloha učiteľa a motivácie vo výchovno-vzdelávacom procese

Dr. habil. Vilmos VASS, PhD., vassv@ujs.sk, Mgr. Yvette ORSOVICS, PhD., orsovicsy@ujs.sk, PaedDr. Beáta DOBAY, PhD., dobayb@ujs.sk

  Zdravotne a sociálne znevýhodnení žiaci

PaedDr. Terézia STRÉDL, PhD., stredlt@ujs.sk, PaedDr. Melinda NAGY, PhD., nagym@ujs.sk

–  Aktuálne otázky hungaristiky a slovakistiky

Szabolcs SIMON, PhD., simons@ujs.sk, Sándor János TÓTH, PhD., toths@ujs.sk

–  Reformácia kedysi a dnes

ThDr. Alfréd SOMOGYI, PhD., somogyia@ujs.sk

 

Prezentáciu príspevkov odporúčame pripraviť v MS PowerPoint, pričom čas na prezentáciu plenárnych prednášok bude 20-30 min., a čas na prednášky v sekciách bude ohraničený na 15 min. + 5 min. na diskusiu (ak organizačný výbor neurčí inak) pre danú sekciu.

S pozdravom

Usporiadatelia

V Komárne 25.01.2017