Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok Pre účastníka na 2 dni* 60 €
Možnosť publikácie (bez prednášky na konferencii)
alebo
pasívna účasť (bez prednášky a publikácie)
alebo
účasť ako PhD. študent doktorand ( bez stravy )
30 €
Spôsob platby Konferenčný poplatok prosíme uhradiť do 20. 8. 2022 na účet:
SWIFT: SPSRSKBA,  IBAN: SK34 8180 0000 0070 0031 5354,
VS: dátum konferencie; v správe pre adresáta
prosíme uviesť vaše priezvisko a meno.
Príjemca: Univerzita J. Selyeho
Banka:     Štátna pokladnica
Adresa:    Radlinského 32, P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava 15
 

O vystavenie faktúry prosíme vopred požiadať na elektronickej Prihláške ako aj na e-mailovej adrese konferencia@ujs.sk 2 týždne ešte pred uskutočnením prevodu !
* Konferenčný poplatok pre účastníka na 2 dni obsahuje:
 – stravu:
1. deň: 1x obed, 1x večera

2. deň: 1x obed

– náklady na vydanie zborníka
občerstvenie v prestávkach

Konferenčný poplatok nezahrňuje poplatky za ubytovanie.

 

Prejsť na začiatok