Pozvánka

Vážené kolegyne a kolegovia,
oznamujeme Vám, že Univerzita J. Selyeho pod záštitou Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. rektora univerzity organizuje

Medzinárodnú vedeckú konferenciu
Univerzity J. Selyeho – 2018,

ktorá sa bude konať v dňoch
11.–12. septembra 2018
v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Tohtoročná konferencia je určená predovšetkým pre odborníkov zaoberajúcich sa vednými oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogické vedy, ekonomické vedy a riadenie podniku, ale vítaní sú aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia dáva priestor na výmenu názorov a skúseností, na získanie nových nápadov pre vedeckú prácu, nadviazať kontakty a poskytne aj možnosť uverejnenia príspevkov.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 11.–12. septembra 2018. Rokovanie bude prebiehať v sekciách.

Jednotlivé príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Všetky prijaté publikácie budú budú voľne dostupné na internete.

Plánované sekcie a kontakty:

– Webové aplikácie vo vzdelávaní
Mgr. Katarína SZARKA, PhD., szarkak@ujs.sk, RNDr. Štefan GUBO, PhD., gubos@ujs.sk

– Ekonomická sekcia
PhDr. Enikő KORCSMÁROS, PhD., korcsmarose@ujs.sk

– Project Life Management
PhDr. Imrich ANTALÍK, PhD., antaliki@ujs.sk

–  Predmetová pedagogika
Mgr. Anita TÓTH-BAKOS, PhD., tothbakosa@ujs.sk, Katalin KANCZNÉ NAGY, PhD., kancznenagyk@ujs.sk

–  Viacjazyčnosť a komplexná identita cez optiku literatúry, jazyka a kultúry
Dr. habil. Károly VAJDA, PhD., vajdak@ujs.sk

–  Aktuálne otázky hungaristiky a slovakistiky
Szabolcs SIMON, PhD., simons@ujs.sk

–  Teologická sekcia
Mgr. Zsolt GÖRÖZDI, PhD., gorozdiz@ujs.sk

Prezentáciu príspevkov odporúčame pripraviť v MS PowerPoint, pričom čas na prezentáciu plenárnych prednášok bude 20-30 min., a čas na prednášky v sekciách bude ohraničený na 15 min. + 5 min. na diskusiu (ak organizačný výbor neurčí inak) pre danú sekciu.

Program jednotlivých sekcií:

– Webové aplikácie vo vzdelávaní

– Ekonomická sekcia

– Project Life Management

–  Predmetová pedagogika

–  Teologická sekcia

–  Viacjazyčnosť a komplexná identita cez optiku literatúry, jazyka a kultúry

–  Aktuálne otázky hungaristiky a slovakistiky

S pozdravom

Usporiadatelia

V Komárne 25.01.2018

Prejsť na začiatok