Pozvánka

Vážené kolegyne a kolegovia,

oznamujeme Vám, že Univerzita J. Selyeho v Komárne pod záštitou doc. RNDr. Jánosa Tótha, PhD. rektora univerzity organizuje

Medzinárodnú vedeckú konferenciu

Univerzity J. Selyeho v Komárne – 2014

„Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia“

ktorá sa bude konať v dňoch 16.–17. septembra 2014
v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Tohtoročná konferencia je určená predovšetkým pre odborníkov zaoberajúcim sa vednými oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogické vedy, ekonomické vedy a riadenie podniku, ale vítaní sú aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia umožní uskutočniť výmenu názorov a skúseností, získať nové nápady pre vedeckú prácu, nadviazať kontakty a poskytne aj možnosť uverejnenia príspevkov.
Konferencia sa uskutoční v dňoch 16.–17. septembra 2014. Rokovanie bude prebiehať v sekciách.
Jednotlivé príspevky budú publikované v zborníku konferencie, prípadne v iných publikáciách. Pre každého aktívneho účastníka konferencie zabezpečíme zborník konferencie.

Plánované sekcie a kontakty:

– Informačné technológie a vzdelávanie: RNDr. Zuzana Árki, PhD., arkiz@ujs.sk
– Ekonomika a spoločnosť – nové výzvy: Ing. Zoltán Šeben, PhD., sebenz@ujs.sk
– Interdisciplinárne prístupy v edukácii: PaedDr. Kinga Horváth, PhD., horvathk@ujs.sk / PaedDr. Terézia Strédl, PhD., stredlt@ujs.sk
– Jazykovedné a literárnovedné aspekty slovakistiky: PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., senkarp@ujs.sk
– Nové výzvy literárnej vedy a jazykovedy: PaedDr. József Keserű, PhD., keseruj@ujs.sk, PaedDr. Tamás Török, PhD., torokt@ujs.sk
– Povinnosť, sloboda, odmena v cirkvách a náboženstvách: Prof. ThDr. István Karasszon, PhD., karasszoni@ujs.sk

Prezentáciu príspevkov odporúčame pripraviť v MS PowerPoint, pričom čas na prezentáciu plenárnych prednášok bude 20-30 min., a čas na prednášky v sekciách bude ohraničený na 15 min. + 5 min. na diskusiu (ak organizačný výbor neurčí inak) pre danú sekciu.

S pozdravom,
Usporiadatelia
V Komárne 18.4.2014