Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok Pre účastníka na 2 dni* 60 €
Možnosť publikácie (bez prednášky na konferencii)**
alebo
pasívna účasť (bez prednášky a publikácie)
alebo
účasť ako PhD. študent doktorand (bez stravy)
30 €
Spôsob platby Konferenčný poplatok prosíme uhradiť do 30. 6. 2014 na účet:
SWIFT: SPSRSKBA, IBAN: SK34 8180 0000 0070 0031 5354,
VS: dátum konferencie, v správe pre adresáta prosíme uviesť vaše priezvisko a meno.

Príjemca: Univerzita J. Selyeho
Banka: Štátna pokladnica
Adresa: Radlinského 32, P.O.BOX 13, 810 05  Bratislava 15

* Konferenčný poplatok pre účastníka na 2 dni obsahuje:
stravu:

CD s príspevkami

občerstvenie v prestávkach

(Konferenčný poplatok nezahrňuje poplatky za ubytovanie.)

** CD bude zaslané na adresu autora.

Pridaj komentár

Prejsť na začiatok