Pozvánka

Vážené kolegyne a kolegovia,
oznamujeme Vám, že Univerzita J. Selyeho pod záštitou Dr. habil. PaedDr. Györgya Juhásza, PhD. rektora univerzity organizuje

Medzinárodnú vedeckú konferenciu
Univerzity J. Selyeho – 2020,

ktorá sa bude konať v dňoch
10.–11. septembra 2020
v Konferenčnom centre UJS – Hradná 2, 945 01 Komárno

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z dôvodu možného šírenia koronavirusu neodporúča uskutočnenie hromadných podujatí.
Univerzitná konferencia sa realizuje formou virtuálnej online konferencie.

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov. Tohtoročná konferencia je určená predovšetkým pre odborníkov zaoberajúcich sa vednými oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogické vedy, ekonomické vedy a riadenie podniku, ale vítaní sú aj účastníci z príbuzných odborov. Konferencia dáva priestor na výmenu názorov a skúseností, na získanie nových nápadov pre vedeckú prácu, nadviazať kontakty a poskytne aj možnosť uverejnenia príspevkov.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 10.–11. septembra 2020. Rokovanie bude prebiehať v sekciách.

Jednotlivé príspevky budú publikované v zborníku konferencie. Všetky prijaté publikácie budú voľne dostupné na internete.

Plánované sekcie a kontakty:

– Sekcia matematiky a informatiky
RNDr. Štefan Gubo, PhD., gubos@ujs.sk

– Sekcia ekonómie a manažmentu
PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD., korcsmarose@ujs.sk

– Jazykové a literárne interpretácie – stredoeurópsky kontext
Szabolcs Simon, PhD., simons@ujs.sk

– Aplikácia inovatívnych vyučovacích metód vo vyučovacom procese
Doc. dr. univ. Ágota Csehi, PhD., csehiovaa@ujs.sk

– Meranie a hodnotenie vyučovacieho procesu
prof. Dr. Krisztián Józsa, PhD., jozsak@ujs.sk, dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., szokoli@ujs.sk
pre komunikáciu v rámci sekcie prosíme použiť adresu szokoli@ujs.sk

– Identita a vzdelávanie
prof. Dr. Németh András, DSc., nemetha@ujs.sk

– Predmetová didaktika v kontexte výziev 21. storočia
Mgr. Yvette Orsovics, PhD., orsovicsy@ujs.sk, PaedDr. Edit Szabó, PhD., szaboovae@ujs.sk
pre komunikáciu v rámci sekcie prosíme použiť adresu orsovicsy@ujs.sk

–  Pozitívna psychológia a zážitková pedagogika vo vzdelávaní
Mgr. Anita Tóth-Bakos , PhD., tothbakosa@ujs.sk

– Mladé talenty vo vede a výskume
prof. Dr. Péter Tóth, PhD., tothp@ujs.sk, Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., horvathki@ujs.sk

– Vplyv posledného stáročia v reformovanej teológie
ThDr. Alfréd Somogyi, PhD., somogyia@ujs.sk

Prezentáciu príspevkov odporúčame pripraviť v MS PowerPoint, pričom čas na prezentáciu plenárnych prednášok bude 20-30 min., a čas na prednášky v sekciách bude ohraničený na 15 min. + 5 min. na diskusiu (ak organizačný výbor neurčí inak) pre danú sekciu.

S pozdravom

Usporiadatelia

V Komárne 28.01.2020