Program

A SJE Nemzetközi Tudományos Konferenciája – 2014 Medzinárodná vedecká konferencia UJS – 2014
„Oktatás és tudomány a XXI. század elején“ – „Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia“
Komárom, szeptember 16-17. – Komárno, 16.– 17. september 2014
A KONFERENCIA KERETPROGRAMJA – RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE
2014. szeptember 16.
16. september 2014
08.30 – 09.30 A résztvevők regisztrálása – Registrácia účastníkov
09.30 – 10.00 A SJE rektorának üdvözlő beszéde – Príhovor rektora UJS
10.00 – 11.30 Plenáris szekció – Plenárna sekcia
Prof. Dr. Pukánszky Béla, CSc.:A tanárképzés története és aktuális feladatai Prof. Dr. Béla Pukánszky, CSc.:Dejiny a aktuálne úlohy výchovy učiteľov
Prof. Dr. Bencsik Andrea, CSc.– Dr. Juhász Tímea: Innováció és tudásmenedzsment a szervezetekben Prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc. – Dr. Tímea Juhász:Inovácia a znalostný manažment v organizáciach
11.30 – 13.00 Ebéd – Obed
13.00 – 17.45 Szekcióülések – Rokovanie v sekciách
18:00 – 20:00 Vacsora – Večera
2014. szeptember 17.
17. september 2014
08:30 – 09:00 A résztvevők regisztrálása – Registrácia účastníkov
09:00 – 12:00 Szekcióülések – Rokovanie v sekciách
12:00 – 13:00 Ebéd – Obed
13:00 – 15:00 Szekcióülések – Rokovanie v sekciách
14:00 – 15:00 Erődlátogatás – Návšteva pevnosti

SEKCIE

Sekcia „Povinnosť, sloboda, odmena v cirkvách a náboženstvách“

Sekcia „Interdisciplinárne prístupy v edukácii“

Sekcia: „Interakcie pedagogiky a terapie”

Sekcia „Nové výzvy literárnej vedy a jazykovedy”

Sekcia „Jazykovedné a literárnovedné aspekty slovakistiky”

Sekcia „Informačné technológie a vzdelávanie“

Sekcia „Ekonomika a spoločnosť – nové výzvy“